STOWARZYSZENIE POSZUKIWAŃ MIEJSC WALK
I MARTYROLOGII ORAZ MOGIŁ WOJENNYCH
"LEŚNI"

STATUT

  STATUT

STOWARZYSZENIA POSZUKIWAŃ MIEJSC WALK I MARTYROLOGII

ORAZ MOGIŁ WOJENNYCH  „LEŚNI”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE POSZUKIWAŃ MIEJSC WALK I MARTYROLOGII ORAZ MOGIŁ WOJENNYCH „LEŚNI” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa skrócona stowarzyszenia: „LEŚNI”.

2.     Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji jego celów.

        Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Augustów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.     Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.     Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach      ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5.     Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7.     Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

8.     Celem Stowarzyszenia jest poszukiwanie miejsc głównie na terenie Puszczy Augustowskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Suwalszczyzny związanych z prowadzonymi działaniami militarnymi, miejsc martyrologii narodu polskiego (miejsca egzekucji, ukryte, niezidentyfikowane groby, doły śmierci)  i mogił wojennych z okresu powstań polskich w czasie zaborów, I i II wojny światowej oraz lat powojennych.

      Celem jest zarówno zlokalizowanie wyżej wymienionych miejsc jak i identyfikacja, zabezpieczenie oraz opieka i przywrócenie pamięci w odpowiedni sposób szczególnie miejsc pamięci narodowej.

      Największy nacisk położony będzie na poszukiwanie nieodnalezionych do tej pory miejsc pochówku ofiar obławy augustowskiej w 1945 r i pozostałych represji,  miejsc związanych z działalnością partyzancką w okresie okupacji hitlerowskiej oraz „żołnierzami wyklętymi” działającymi głównie na terenie Puszczy Augustowskiej wraz z bagnami biebrzańskimi. Duże znaczenie będzie miało odnalezienie na ww terenie śladów działalności powstańców z okresu Powstania Styczniowego.

      Celem jest także poszukiwanie, zabezpieczanie i identyfikacja pamiątek , przedmiotów historycznych związanych z ww. wydarzeniami, miejscami oraz wszelkich materialnych pozostałości związanych z historią regionu, przy zachowaniu wymaganych procedur.

      Stowarzyszenie ma publikować wyniki swoich prac, prowadzonych poszukiwań w biuletynie, publikacjach prasowych regionalnych, naukowych, itp.

      Stowarzyszenie ma szerzyć wiedzę historyczną, poprzez wpływanie na rozwój świadomości historycznej, patriotycznej  wśród młodzieży i osób zainteresowanych.

     

9.      Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)     prowadzenie poszukiwań w terenie za pomocą sprzętu elektronicznego,

b)     poszukiwanie źródeł pisanych dotyczących terenu działania,

c)     praca terenowa wśród ludności miejscowej, szczególnie dotyczy to świadków wydarzeń, sprawdzanie informacji o miejscach i wydarzeniach,

d)     opieka nad miejscami pamięci narodowej, mogiłami wojennymi, obiektami historycznymi,

e)     zabezpieczanie, identyfikacja pozostałości materialnych ze zdarzeń będących przedmiotem działania stowarzyszenia,

f)  identyfikacja zlokalizowanych nieznanych miejsc pochówku i w miarę możliwości ustalanie tożsamości osób tam spoczywających oraz odpowiednia opieka nad tymi miejscami,

g)     współpraca z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi mającymi na celu ochronę pamięci narodowej, ośrodkami naukowymi, historycznymi, muzeami, lasami państwowymi, parkami narodowymi, samorządami, mediami,

h)     organizacja wystaw, tworzenie tablic informacyjnych, publikacji, wykonanie dokładnej mapy walk i miejsc pamięci regionu.

Copyright "LEŚNI"